Đăng nhập vào trang quản lý đại lý như thế nào ?

Trước hết bạn vào trang chủ 7ball.com

Nhập Tài khoản đại lý và mật khẩu, sau đó bấm ĐĂNG NHẬP   

Sau khi đăng nhập, tại THÔNG TIN CÁ NHÂN chọn TRUNG TÂM ĐẠI LÝ sẽ vào trang quản lý dành cho đại lý.

Đánh giá bài viết